Fréttir


12. maí 2015

Hagar hf. ársuppgjör 2014/15

Ársreikningur Haga hf. fyrir rekstrarárið 2014/15 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins á stjórnarfundi þann 12. maí 2015. Reikningurinn er fyrir rekstrarárið 1. mars 2014 til 28. febrúar 2015. Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dóttur­félaga þess og er hann gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Endurskoðendur félagsins, KPMG ehf., hafa endurskoðað reikninginn og áritað hann fyrirvaralausri áritun.

 

Helstu upplýsingar

  • Hagnaður rekstrarársins nam 3.838 millj. kr. eða 5,0% af veltu.

  • Vörusala rekstrarársins nam 77.143 millj. kr.

  • Framlegð rekstrarársins var 24,0%.

  • Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 5.616 millj. kr.

  • Heildareignir samstæðunnar námu 27.609 millj. kr. í lok rekstrarársins.

  • Handbært fé félagsins nam 3.348 millj. kr. í lok rekstrarársins.

  • Eigið fé félagsins nam 14.764 millj. kr. í lok rekstrarársins.

  • Eiginfjárhlutfall var 53,5% í lok rekstrarársins.

 

Söluaukning félagsins var 1,3% og framlegðarhlutfall lækkaði á milli ára um 0,3%-stig

Vörusala rekstrarársins nam 77.143 milljónum króna, samanborið við 76.158 milljónir króna árið áður. Söluaukning félagsins milli ára var því 1,3%. Hækkun 12 mánaða meðaltals vísitölu neysluverðs milli rekstrarára var 1,74% en hækkun vísitölunnar án húsnæðis var 0,45%. Framlegð félagsins var 18.504 milljónir króna, samanborið við 18.471 milljónir króna árið áður eða 24,0% framlegð samanborið við 24,3% á fyrra ári. Rekstrarkostnaður í heild hækkar um 284 milljónir króna eða 2,2% milli ára. Þar af hækka laun um 3,2% milli ára og annar rekstrarkostnaður hækkar um 1,3%. Kostnaðarhlutfallið í heild hækkar úr 16,7% í 16,9%.

 

Afkoma fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA) nam 5.616 milljónum króna, samanborið við 5.862 milljónir króna árið áður. EBITDA framlegð var 7,3%, samanborið við 7,7% árið áður.

 

Hagnaður rekstrarársins fyrir skatta nam 4.795 milljónum króna, samanborið við 4.875 milljónir króna árið áður.  Hagnaður eftir skatta nam 3.838 milljónum króna á rekstrarárinu, sem jafngildir um 5,0% af veltu, en hagnaður eftir skatta á fyrra ári var 3.953 milljónir.

 

Heildareignir samstæðunnar í lok rekstrarársins námu 27.609 milljónum króna. Fastafjármunir voru 14.520 milljónir króna og veltufjármunir 13.089 milljónir króna. Þar af eru birgðir 4.606 milljón króna en birgðir hafa minnkað um 225 milljónir frá lokum síðasta rekstrarárs eða sem nemur 4,7%.

 

Eigið fé félagsins var 14.764 milljónir króna í lok rekstrarársins og eiginfjárhlutfall 53,5%. Heildarskuldir samstæðunnar voru 12.845 milljónir króna, þar af voru langtímaskuldir 4.791 milljónir króna. Nettó vaxtaberandi skuldir félagsins í lok rekstrarársins voru 1.640 milljónir króna en 1.957 milljónir króna voru greiddar inn á langtímalán félagsins umfram lánssamning á árinu.

 

Handbært fé frá rekstri á rekstrarárinu nam 4.349 milljónum króna, samanborið við 4.708 milljónir króna á fyrra ári, en 998 milljónir króna voru greiddar í tekjuskatt á rekstrarárinu, sem er 313 milljónum króna meira en á fyrra ári. Fjárfestingarhreyfingar rekstrarársins voru 2.136 milljónir króna og voru þar af fjárfestingar í fasteignum 1.365 milljónir króna. Fjármögnunarhreyfingar voru 3.008 milljónir króna en á rekstrarárinu voru greiddar 1.172 milljónir króna í arð til hluthafa. Í september endurfjármagnaði félagið langtímalán sitt við Arion banka að fjárhæð 4.300 milljónir króna en auk þess tók félagið nýtt lán í febrúar vegna fasteignakaupa.

 

Handbært fé í lok rekstrarársins var 3.348 milljónir króna, samanborið við 4.143 milljónir króna árið áður og lækkaði handbært fé því um 795 milljónir króna á rekstrarárinu.

 

Staðan og framtíðarhorfur

Rekstrarárið sem var að líða stóðst áætlanir félagsins. Stöðugleiki einkennir uppgjörið. Sambærilegar horfur eru í rekstri fyrir rekstrarárið 2015/16 sem hófst í mars sl. og gera áætlanir félagsins ráð fyrir því. Mikil óvissa ríkir á vinnumarkaði en í áætlun ársins gerði félagið ráð fyrir hóflegri hækkun launa og stöðugleika í verðlagi og gengi íslensku krónunnar. Ef til víðtækra verkfalla kemur munu verkföllin hafa áhrif á félagið, þó að á þessari stundu séu fjárhagsleg áhrif þeirra óljós.

 

Fjárfestingar á rekstrarárinu sem var að líða námu 2.136 milljónum króna en þar af fjárfesti félagið 1.365 milljónum króna í fasteignaverkefnum. Hafin er vinna við byggingu nýs vöruhúss Banana við Korngarða í Reykjavík og fellur hluti þeirrar fjárfestingar á nýliðið rekstrarár. Þungi fjárfestingarinnar mun þó falla á rekstrarárið 2015/16 en áætlanir gera ráð fyrir að starfsemi Banana verði flutt í hið nýja húsnæði fyrir lok rekstrarársins. Auk verkefnis við Korngarða fjárfesti félagið í fasteigninni við Stekkjarbakka 4-6 í Reykjavík en hluti fjárfestingarinnar var fjármagnaður með langtímaláni hjá Arion banka.  Áform eru um að opna Bónusverslun á þeim hluta lóðarinnar sem stendur við hlið Garðheima og ÁTVR, en eignin er tekjuberandi og langtímaleigusamningar við þá tvo aðila fylgdu kaupum eignarinnar. Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvenær verslunin verður opnuð.

 

Í nóvember opnaði Hagkaup stórglæsilega sérvöruverslun á efri hæð Kringlunnar í samstarfi við alþjóðlegu tískuvörukeðjuna F&F. F&F býður gæða tískufatnað fyrir konur, karla og börn á lægra verði. Það sem af er nýju rekstrarári hefur Hagkaup opnað fjórar nýjar F&F verslanir, í verslunum sínum í Garðabæ, Akureyri, Spöng og Skeifu. Viðtökur hafa verið umfram væntingar og kunna viðskiptavinir augljóslega að meta góðar vörur og hagstætt verð í F&F.

 

Á rekstrarárinu verða opnaðar tvær nýjar Bónusverslanir, annars vegar í Skipholti í Reykjavík og hins vegar í Vestmannaeyjum. Vonir standa til að báðar verslanir opni á haustmánuðum. Félagið hefur gert samning um kaup á fasteigninni í Skipholti en gerður var langtímaleigusamningur um verslunarhúsnæðið í Vestmannaeyjum.  Bónus var í upphafi árs valið vinsælasta fyrirtæki landsins í könnun Frjálsrar verslunar og er þetta í þrettánda skipti sem Bónus hlýtur þessa nafnbót.

Enn er unnið í samningum um framtíð félagsins í verslunarmiðstöðinni Smáralind. Tveir stórir leigusamningar renna út í lok árs 2016 en ljóst er að félagið vill fækka leigufermetrum í húsinu. Félagið hefur einnig fækkað leigufermetrum í Kringlu en verslun Evans var lokað þar nú í febrúarlok.

 

Áherslubreyting í arðgreiðslustefnu

Stjórn félagsins hefur markað félaginu arðgreiðslustefnu þar sem lögð skal áhersla á að skila til hluthafa, beint eða óbeint, þeim verðmætum sem skapast í rekstrinum á hverju ári, umfram nauðsynlegar fjárfestingar í rekstrarfjármunum. Í því skyni stefnir félagið að áframhaldandi reglubundnum arðgreiðslum. Félagið hyggst ekki kaupa eigin hlutabréf að sinni. Á undanförnum árum hefur félagið greitt niður skuldir, en stjórn telur ekki frekari þörf á niðurgreiðslu skulda umfram ákvæði lánssamninga.

 

Stefnt er að því að Hagar greiði hluthöfum sínum árlegan arð, sem nemi að lágmarki 50% hagnaðar næstliðins rekstrarárs. Að auki mun félagið, ef tækifæri gefast, kaupa fasteignir á hagstæðu verði sem nýtast félaginu í starfsemi sinni. Ef fjárfest er í fasteignum er stefnt að því að eiginfjárframlag félagsins verði að lágmarki 30% af kaupverði. Stjórn félagsins mun leggja til við aðalfund þann 4. júní nk. að greiddur verði arður til hluthafa sem nemur 1,7 krónu á hlut eða tæpar 1.992 milljónir króna.

 

Kristín Friðgeirsdóttir stjórnarformaður - Ánægjuleg breyting í ráðstöfun fjármuna

Í tilefni af ársuppgjöri Haga hf. sagði Kristín Friðgeirsdóttir stjórnarformaður: „Stjórn félagsins hefur undanfarin misseri lagt mikla áherslu á að minnka vaxtaberandi skuldir félagsins og búa það undir aukna samkeppni. Ég vil fyrir hönd stjórnar þakka starfsfólki fyrir frábæran árangur.  Félagið býður viðskiptavinum sínum lægsta vöruverðið á landinu og sama verð um land allt. Minni skuldsetning og þar með vaxtagreiðslur hafa nú skapað svigrúm til þess að hluthafar njóti aukins arðs af rekstri félagsins. Á árunum 2008 – 2011 greiddi félagið árlega að meðaltali rúmlega 2,1 milljarð króna í vexti og verðbætur. Á rekstrarárinu sem var að líða voru nettó fjármagnsgjöld félagsins 147 milljónir króna, þökk sé minni skuldsetningu. Það er ánægjulegt að sjá þessa jákvæðu breytingu í ráðstöfun þeirra fjármuna sem skapast í rekstri félagsins á sama tíma og félagið er ódýrasti valkosturinn á markaði og berst ötullega fyrir bættum hag viðskiptavina sinna“.   

 

Skattkerfisbreytingar og styrking íslensku krónunnar skila sér í lægra verði til viðskiptavina

Um síðustu áramót varð umfangsmikil skattkerfisbreyting sem tók til neðra og efra þreps virðisaukaskatts, auk vörugjalda. Vörugjöldin voru um 1 milljarður króna af veltu félagsins án virðisaukaskatts á síðasta almanaksári. Félagið lagði ríka áherslu á að skila að fullu og án tafar lækkun vörugjalda í verðlagi til viðskiptavina sinna. Félagið lækkaði m.a. verð á birgðum af eigin innflutningi strax um áramótin. Lækkunin kostaði félagið rúmlega 30 milljónir króna. Framlegð félagsins á síðasta ári ber þess skýr merki að félagið skilaði skattkerfisbreytingum og gengisstyrkingu íslensku krónunnar að fullu í lægra verði til viðskiptavina sinna, enda leggur félagið ríka áherslu á langtímasamband við viðskiptavini sína.

 

Bónus og Hagkaup styrkja góð málefni

Í tilefni af góðu uppgjöri félagsins mun Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónus afhenda styrki til BUGL barna og unglingageðdeildar að upphæð 3 milljónir króna, til sumarbúða fatlaðra í Reykjadal að upphæð 2 milljónir króna og til Ljóssins endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðvar fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein að upphæð 2 milljónir króna. Gunnar Ingi Sigurðsson, framkvæmdastjóri Hagkaups mun að sama skapi afhenda styrki til Krafts stuðningsfélags fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þess að upphæð 2 milljónir króna, LSH dag- og göngudeildar fyrir átröskun (Hvítabandið) að upphæð 2 milljónir króna og Grensásdeild til tækjakaupa að upphæð 3 milljónir króna.

 

Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og hluthafa

Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og hluthafa verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, miðvikudaginn 13. maí kl. 8:30, en þar mun Finnur Árnason forstjóri Haga kynna afkomu félagsins og svara spurningum ásamt stjórnendum félagsins.

 

Kynningarefni, ásamt upptöku af fundinum, verður aðgengilegt að honum loknum á heimasíðu Haga, www.hagar.is.

 

Fjárhagsdagatal 2015/16

 

Aðalfundur 4. júní 2015

 

1. ársfjórðungur (1. mars – 31. maí): 30. júní 2015

2. ársfjórðungur (1. mars – 31. ágúst): 28. október 2015

3. ársfjórðungur (1. mars – 30. nóvember): 12. janúar 2016

4. ársfjórðungur (1. mars – 29. feb): 12. maí 2016

 

 

Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason, forstjóri félagsins, í síma 530-5500.

Ársreikningur 2014-15

Fréttatilkynning


Þetta vefsvæði byggir á Eplica